Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Οι Υπηρεσίες

Βασισμένη στην εκτεταμένη εμπειρία και τις ικανότητες του προσωπικού της, η Innovis Α.Ε. αναπτύσσει εξειδικευμένες εφαρμογές πληροφορικής που εστιάζονται στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών της. Για παράδειγμα, η Innovis αναπτύσσει Β2Β και Β2C εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, medical record εφαρμογές, Management Information Systems, εξειδικευμένες εφαρμογές πληροφορικής για την αγορά των τηλεπικοινωνιών, κλπ. 
Επίσης, η innovis Α.Ε. έχει αναπτύξει μια σειρά από websites – εργαλεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες προβολής αλλά και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Τα sites αυτά παρέχουν υπηρεσίες όπως κρατήσεις θέσεων σε συνέδρια, διανομή newsletter, αναζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από δομημένους ηλεκτρονικούς καταλόγους, ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένων portal για κάθετες αγορές, κλπ.
Η Innovis ασχολείται επίσης με την ανάπτυξη προηγμένων e-learning εφαρμογών, για τη διαχείριση και διανομή εκπαιδευτικού υλικού μέσω του διαδικτύου (πλατφόρμα e-learning).
Η innovis, βασισμένη στην εκτεταμένη εμπειρία και know-how του προσωπικού της, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον ανασχεδιασμό, αυτοματοποίηση διαδικασιών και διαχείριση ροής εργασιών (Business Process Reengineering, Business Process Automization, Workflow). Η innovis επίσης έχει υψηλή κατάρτιση στην υλοποίηση συστημάτων για τη Στοχοθεσία / Στοχομέτρηση, όπως επίσης και στην επιλογή, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους ενός οργανισμού, του συνόλου από κατάλληλους δείκτες απόδοσης (KPIs - Key Performance Indicators) που είναι ενδεικτικοί για την αξιολόγηση απόδοσης.
Τέλος, ένα σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της Innovis είναι η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη (R&D) σε καινοτομικούς τομείς της τεχνολογίας, είτε με τη χρήση εσωτερικών πόρων της εταιρείας, είτε μέσω της συμμετοχής της σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Εξειδικευμένα έργα πληροφορικής...