innovis S.A. 
Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνία

innovative solutions for your business
innovis S.A.


workflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

innovis S.A. bg

Τα προϊόντα μας

Η Innovis αναπτύσσει σειρές προϊόντων που απευθύνονται στην ελληνική επιχείρηση, με βασικό στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της εργασίας. Η Innovis διαθέτει στην αγορά δύο κατηγορίες προϊόντων:

 • Επιχειρηματικές Εφαρμογές: οι Επιχειρηματικές Εφαρμογές στοχεύουν στην υποστήριξη βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτή η κατηγορία προϊόντων διακρίνεται για την απλότητα και τη λειτουργικότητά της. Οι Επιχειρηματικές Εφαρμογές στηρίζονται σε διαδικτυακές τεχνολογίες, γεγονός το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία τους σε περιβάλλον Internet/Intranet, σε έναν ή περισσότερους συνεργαζόμενους επιχειρηματικούς οργανισμούς.

  BizSmart™ Σύστημα για την Αυτοματοποίηση Διαδικασιών
  Το BizSmart™ αποτελεί το καταλληλότερο εργαλείο για επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν την οργάνωση, την τυποποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικασιών τους, μέσα από τη σύνθεση: ροής εργασιών, ανθρώπων και εξωτερικών εφαρμογών.
  Το BizSmart αποτελεί σύστημα για την αυτοματοποίηση διαδικασιών και τη διαχείριση ροής εργασιών (business process management / bpm).
  iBiz Στοχοθεσία και Στοχομέτρηση - Αξιολόγηση Απόδοσης
  Το iBiz είναι ένα πανίσχυρο σύστημα για τη μέτρηση επιχειρηματικής αποδοτικότητας και την αξιολόγηση απόδοσης, βασισμένο στην παγκόσμια αποδεκτή μεθοδολογία των Balanced Scorecards. Μέσω της θέσπισης στόχων (στοχοθεσία), το iBiz αξιολογεί την απόδοση μιας επιχείρησης, είτε συνολικά, είτε σε επίπεδο τμημάτων, εργαζομένων ή διαδικασιών. Το iBiz βοηθά τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τη στρατηγική τους, να επικοινωνήσουν το όραμά τους και να κινητοποιήσουν τους εργαζομένους ως προς την επίτευξη στόχων.  
  BizSupport πλατφόρμα e-support & e-learning
  Και τα δύο συστήματα απομακρυσμένης υποστήριξης και απομακρυσμένης εκπαίδευσης βασίζονται στην πλατφόρμα για τη διαχείριση ροής εργασιών BizSmart™ της innovis.
  BizChart Ηλεκτρονική Διαχείριση Οργανογράμματος
  Σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το BizChart επιτρέπει όχι μόνο τη γραφική αναπαράσταση της υπάρχουσας οργανωτικής δομής ενός οργανισμού, αλλά και τη διακίνηση οργανωτικών πληροφοριών σε όλη την επιχείρηση, υποστηρίζοντας αφενός την λήψη κρίσιμων επιχειρηματικών αποφάσεων και αφετέρου την οργανωτική συνοχή. 
  eSEP Ηλεκτρονικό Σύστημα Επιλογής Προσωπικού
  Το eSEP βοηθάει τις επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν τη διαδικασία προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού, να μειώσουν τη διάρκεια του κύκλου της στελέχωσης, να διαχειρίζονται τις κενές θέσεις προσωπικού αποτελεσματικά, γρήγορα και εύκολα. Το eSEP έχει ενσωματώσει τις νομοθετικές διατάξεις που προβλέπει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

 • Ενδο-εταιρικές εφαρμογές: οι Ενδοεταιρικές εφαρμογές παρέχουν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μια ευρεία γκάμα εύκολων στη χρήση τεχνολογικών λύσεων. Η απλότητα και η λειτουργικότητα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της προϊοντικής κατηγορίας. Οι Ενδοεταιρικές Εφαρμογές βασίζονται σε διαδικτυακές τεχνολογίες, γεγονός που τους επιτρέπει να εκτελούνται σε περιβάλλον Internet/Intranet, σε έναν ή περισσότερους συνεργαζόμενους επιχειρηματικούς οργανισμούς.

  InfoPort™ InfoPort™ web based groupware application

  Το InfoPort™ αποτελεί μια διαδικτυακή εταιρική πύλη, επιτρέποντας την online ομαδική εργασία και την κοινή χρήση πληροφοριών. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια εφαρμογή intranet, παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε πρόσφατη εταιρική πληροφόρηση: κατάλογοι πελατών και υπαλλήλων, ημερολόγια συναντήσεων, λίστες εργασιών, ανακοινώσεις σχετικά με την πολιτική μιας εταιρείας και άλλα δεδομένα μπορούν να καταχωρηθούν στο InfoPort™, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν την απαραίτητη πληροφόρηση. Σε γενικές γραμμές:

  • Το InfoPort™ επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση πληροφοριών σε όλη την επιχείρηση. 
  • Το InfoPort™ διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων ενός οργανισμού, των προμηθευτών, των πελατών, καθώς επίσης και άλλων επιχειρηματικών εταίρων. Το InfoPort™ προωθεί την ανάπτυξη της εικονικής ομαδικής εργασίας.

  Οι χρήστες του InfoPort™ έχουν διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η κακή χρήση απόρρητης επιχειρηματικής πληροφόρησης που απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες εργασίας.

  Το InfoPort™ διατίθεται και ως συνδρομητική υπηρεσία - ASP service. Η πρόσβαση στο InfoPort™ υποστηρίζεται 24*7, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή, με μία μόνο προϋπόθεση, την ύπαρξη ενός Η/Υ και ενός browser. Δεν απαιτείται υλικοτεχνική υποδομή, δεν υπάρχουν κόστη συντήρησης, δεν απαιτείται προκαταβολή.

  ChronoPort™ Παρακολούθηση χρόνου εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού
  Το ChronoPort™ προσφέρει μια απλή και γρήγορη εικόνα για το χρόνο που έχει κατανεμηθεί σε βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επιτρέπει την εξαγωγή αναφορών ανά έργο, ανά τύπο έργου, ανά εργαζόμενο, ανά τμήμα, κλπ. Το ChronoPort™ βοηθάει τις επιχειρήσεις να οργανωθούν πιο αποτελεσματικά και να κάνουν βελτιωμένη χρήση του διαθέσιμου χρόνου.

 • Microsoft Server Products: Τα προϊόντα και εργαλεία server της Microsoft μπορούν να οδηγήσουν μια επιχείρηση στο δρόμο της επιτυχίας. Τα προϊόντα της Microsoft βελτιώνουν την αποδοτικότητα στους κρίσιμους τομείς Operating Systems, IT management, Application Platform technologies, Security, Business Productivity, Virtualization. Η innovis A.E., ως Microsoft Certified Partner (Silver Independent Software Vendor - ISV), μπορεί να σας προσφέρει μοναδικές προτάσεις για προϊόντα server της Microsoft, τα οποία ωθούν την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα του οργανισμού σας.