Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Τα προϊόντα μας >> Επιχειρηματικές Εφαρμογές >> iBiz Στοχοθεσία, Μέτρηση Επιχειρηματικής Αποδοτικότητας και Αξιολόγηση Απόδοσης

To iBiz είναι ένα σύστημα υποβοήθησης λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και απόδοσης κινήτρων μέσα από τη μέτρηση επιχειρηματικής αποδοτικότητας, είτε συνολικά, είτε σε επίπεδο τμημάτων και εργαζομένων.
Οι αποφάσεις μέσω του iBiz στηρίζονται σε δείκτες απόδοσης (key performance indicators), που ορίζονται με τη βοήθειά του και αφορούν στη στρατηγική της επιχείρησης, στους επιχειρηματικούς στόχους που αυτή θέτει και στις κρίσιμες συνιστώσες επίτευξης αυτών. Για κάθε ένα από αυτούς τους δείκτες απόδοσης (key performance indicators), η επιχείρηση θέτει στόχους (π.χ. 20% μερίδιο αγοράς το 2003) και κατόπιν με τρόπο απλό και άμεσο παρακολουθεί την επίτευξη ή όχι αυτών (75% του στόχου επιτεύχθηκε για τον δείκτη «Μερίδιο Αγοράς», δηλαδή η εταιρεία κατέχει 15% της αγοράς).

Η ανάπτυξη του iBiz στηρίχθηκε στη παγκοσμίως αποδεκτή μεθοδολογία Balanced Scorecard. Η μεθοδολογία Balanced Scorecard στόχο έχει την όσο γίνεται πιο σφαιρική και ισορροπημένη προσέγγιση της απόδοσης είτε ενός υπαλλήλου είτε ενός τμήματος είτε ολόκληρου του επιχειρηματικού οργανισμού. Με το iBiz μία επιχείρηση αναπτύσσει μία σειρά από Καρτέλες Ελέγχου, που κάθε μία από αυτές απεικονίζει την απόδοση (εταιρείας, τμήματος, υπαλλήλου) σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί τόσο συνολικά, όσο και ανά περιοχή απόδοσης και ανά δείκτη απόδοσης.

Ο αριθμός από καρτέλες, περιοχές και δείκτες απόδοσης (key performance indicators) είναι απεριόριστος έτσι ώστε να είναι δυνατή στο iBiz η αποτύπωση οποιουδήποτε προϋπάρχοντος μη ηλεκτρονικοποιημένου συστήματος για τη μέτρηση επιχειρηματικής αποδοτικότητας, που μπορεί ήδη να χρησιμοποιείται σε έναν επιχειρηματικό οργανισμό. Παράλληλα, η ανοιχτή αρχιτεκτονική του iBiz επιτρέπει την άντληση στοιχείων για τον υπολογισμό των δεικτών και από άλλα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται στον οργανισμό όπως ERP, Διαχείρισης Ροής Εργασιών, Call Centers κα.

Η φύση των δεικτών μπορεί να ποικίλλει, καθώς το iBiz υποστηρίζει εξίσου καλά ποσοτικούς δείκτες, όπως «Όγκος Πωλήσεων σε ΕΥΡΩ ή σε τεμάχια», «Έσοδα από Υπηρεσίες», «Αριθμός Νέων Πελατών», «Ποσοστό Διακράτησης Υπαρχόντων Πελατών», «Ποσοστό κερδισμένων προσφορών», «Μέσος όρος παραγγελίας σε ΕΥΡΩ», και ποιοτικούς όπως «Γνώση των προϊόντων και υπηρεσιών», «Ευγένεια», «Ομαδικότητα», «Διάθεση εκμάθησης», «Διοικητική ικανότητα», «Ηγεσία», «Εμφάνιση», «Αντίσταση σε αλλαγές» κλπ.

Το iBiz υποστηρίζει δύο μοντέλα χρήσης, όπως απεικονίζεται και στο παρακάτω σχήμα.
  • ένα Γενικό Μοντέλο, που δίνει τη δυνατότητα να επωφεληθούν από το iBiz όλες οι εταιρείες, ανεξαρτήτως τρόπου εξάσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, και
  • ένα ειδικότερο Μοντέλο Πωλήσεων που καλύπτει εταιρείες με εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και πωλητών.

iBiz Στοχοθεσία, Μέτρηση Επιχειρηματικής Αποδοτικότητας και Αξιολόγηση Απόδοσης: Γενικό Μοντέλο και Μοντέλο Πωλήσεων 

Με το ειδικό Μοντέλο Πωλήσεων, μία επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να απεικονίσει στο iBiz και τα τμήματα της αγοράς που στοχεύει, τους πελάτες που ανήκουν σε κάθε τμήμα της αγοράς αυτής, καθώς και τα είδη (προϊόντα – υπηρεσίες) που σκοπεύει να προωθήσει σε κάθε ένα από αυτά. Με την επιπλέον αυτή πληροφορία εισηγμένη στο σύστημα, το σύστημα iBiz για τη μέτρηση επιχειρηματικής αποδοτικότητας και την αξιολόγηση απόδοσης προσφέρει τη δυνατότητα οι προβλέψεις, αλλά και η στοχοθεσία, να μη γίνονται μόνο σε επίπεδο δείκτη (π.χ. ο όγκος των πωλήσεων μου θα είναι 20.000 ΕΥΡΩ) αλλά να γίνονται είτε ανά τμήμα αγοράς (π.χ. ο όγκος των πωλήσεων μου θα είναι 10.000 ΕΥΡΩ στους πελάτες λιανικής και 10.000 ΕΥΡΩ στους πελάτες χονδρικής), είτε ανά πελάτη, είτε και ανά προϊόν - υπηρεσία (π.χ. ο όγκος των πωλήσεων μου θα είναι 10.000 ΕΥΡΩ από κινητά τηλέφωνα, 5.000 ΕΥΡΩ από τηλεφωνικά κέντρα, 5.000 ΕΥΡΩ από συμβουλευτικές υπηρεσίες).


Επίσης, όταν η στοχοθεσία έχει γίνει σε χαμηλότερο επίπεδο από το επίπεδο δείκτη, τότε το iBiz προσφέρει και τη δυνατότητα για την αξιολόγηση απόδοσης και σε επίπεδο χαμηλότερο του δείκτη (80% επίτευξη του στόχου για τον Όγκο Πωλήσεων), όπως σε επίπεδο αγοράς (70% επίτευξη στους λιανικούς πελάτες και 90% στους πελάτες χονδρικής), σε επίπεδο πελάτη, επίπεδο κατηγορίας προϊόντων ή και σε επίπεδο προϊόντος.


Για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη του iBiz χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης, με στόχο την δημιουργία ενός συστήματος που εκμεταλλεύεται στο έπακρον τις δυνατότητας που δίνει το Internet και οι σχετικές με αυτό τεχνολογίες, όπως πρόσβαση στην πληροφορία από οποιοδήποτε σημείο (εντός ή εκτός της εταιρείας), μειωμένα κόστη συντήρησης και εγκατάστασης (η χρήση ενός web browser αρκεί) και απεριόριστη επεκτασιμότητα - διασυνδεσιμότητα.


iBiz Στοχοθεσία, Μέτρηση Επιχειρηματικής Αποδοτικότητας και Αξιολόγηση Απόδοσης: αρχιτεκτονική συστήματος
 

Παράλληλα, το έμπειρο προσωπικό της innovis σε συνεργασία με την επιχείρηση, μπορεί να δημιουργήσει το κατάλληλο iBiz Performance Model, δηλαδή εκείνο το σύνολο από δείκτες απόδοσης (key performance indicators) που ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, στην αγορά που δραστηριοποιείται (τηλεπικοινωνίες, λιανεμπόριο, φαρμακευτικές, τρόφιμα, κ.α.), και στις πτυχές της λειτουργίας της, που επιθυμεί να παρακολουθήσει πιο στενά, π.χ. δίκτυο πωλήσεων, εκπαίδευση κλπ.

Τέλος, μεγάλη σημασία δόθηκε στο συνολικό χαμηλό κόστος κτήσης και χρήσης του iBiz. Έτσι για τη χρήση του μία εταιρεία χρειάζεται μόνο έναν Server ή και PC (αν δεν υπάρχει μεγάλος όγκος δεδομένων ή χρηστών με τις ανάλογες απαιτήσεις απόδοσης) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Επεξεργαστής 450MHz, 128 ΜΒ RAM
Internet Information Server 4.0/5.0
Microsoft SQL Server 7.0/2000 ή MSDE
Microsoft Windows XP/ΝΤ4/2000 Server
 

Το iBiz έχει αναπτυχθεί από την innovis σε συνεργασία με την iTEAM