Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Τα προϊόντα μας >> Ενδοεταιρικές Εφαρμογές >> ChronoPort™ Παρακολούθηση χρόνου ανθρώπινου δυναμικού

 

Το ChronoPort™ είναι ένα εύχρηστο Σύστημα για τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Στόχος του η καταγραφή χρόνου εργασίας, η παρακολούθηση χρόνου ανθρώπινου δυναμικού και η κατανομή του χρόνου που αφιερώνεται στις δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Σχεδιασμένο για να λειτουργεί σε περιβάλλον (Intranet / Internet) και βασισμένο σε πλατφόρμα Windows υποστηρίζει αδιαλείπτως τους χρήστες του (24 x 7) και ανεξαρτήτως γεωγραφικού σημείου με μόνο προαπαιτούμενο την χρήση ενός browser.
Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα σε διαχειριστές και υπευθύνους έργων να χρησιμοποιήσουν μια σειρά από αναλύσεις και αναφορές χρόνου, προκειμένου να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με την πρόοδο των έργων της επιχείρησης, αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Αυτό επιτυγχάνεται από το ChronoPort™ με ειδικά φύλλα εργασίας (Timesheets). Στο τέλος κάθε προκαθορισμένης εργάσιμης περιόδου, οι υπάλληλοι συμπληρώνουν αντίστοιχα φύλλα εργασίας, τα οποία καταχωρούνται στο σύστημα για την παρακολούθηση χρόνου ανθρώπινου δυναμικού.
Με αυτόν τον τρόπο και σε πρώτη φάση η επιχείρηση μπορεί να έχει:

 • Μια συνολική εικόνα για το πόση ανθρωποεργασία έχει αφιερωθεί συνολικά για συγκεκριμένο έργο.
 • Αναλυτικά πόσος χρόνος έχει αναλωθεί από τον κάθε υπάλληλο ή συνεργάτη και σε ποιο έργο.

Το σύστημα για την καταγραφή χρόνου εργασίας ChronoPort™ λειτουργεί με τρεις κατηγορίες χρηστών, μέσω των οποίων περιγράφεται και η λειτουργικότητα του συστήματος:

Super User : Πρόκειται για τους διαχειριστές του συστήματος για την παρακολούθηση χρόνου ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή η κατηγορία έχει πρόσβαση σε αυξημένη λειτουργικότητα έναντι όλων των υπολοίπων τύπων χρηστών, η οποία αφορά:

 • Δημιουργία & Διαχείριση των χρηστών του συστήματος
 • Δημιουργία & Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και οργανωτικής δομής της επιχείρησης (Τμήματα, Θέσεις εργασίας)
 • Δημιουργία & Διαχείριση έργων & τύπων έργων (Εσωτερικά, εμπορικά, με συνεργαζόμενες εταιρείες, κλπ.)
 • Καταγραφή χρόνου εργασίας για έργα σε εβδομαδιαία βάση
 • Όλες οι διαθέσιμες αναλύσεις και αναφορές χρόνου.

Advanced User : Είναι το προσωπικό της επιχείρησης, που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση μιας σειράς έργων της. Οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να έχουν:

 • Καταγραφή χρόνου εργασίας των έργων σε εβδομαδιαία βάση
 • Διαχείριση τύπου έργων
 • Διαχείριση απλών χρηστών και κατανομή τους σε έργα αρμοδιότητάς τους
 • Πρόσβαση σε αναλύσεις έργων (αναφορές χρόνου) που είναι υπό την εποπτεία τους.

End User : Πρόκειται για τους απλούς χρήστες του συστήματος (όλοι οι υπάλληλοι της επιχείρησης). Ο συγκεκριμένος τύπος χρήστη εισάγει στο σύστημα:

 • Τον προσωπικό χρόνο εργασίας του σε εβδομαδιαία βάση. Το σύστημα του παρέχει την δυνατότητα να μπορεί να παρακολουθεί το ποσό του χρόνου που έχει αναλώσει στα έργα που εμπλέκεται.

Το σύστημα για την καταγραφή χρόνου εργασίας ChronoPort™ περιλαμβάνει προεγκατεστημένες αναλύσεις και αναφορές χρόνου, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω, οι οποίες μπορούν να εμπλουτισθούν ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης που χρησιμοποιεί το σύστημα. Οι εν λόγω αναφορές χρόνου παρέχουν δυνατότητα γραφικών απεικονίσεων και προσδιορισμού χρονικού διαστήματος εφαρμογής τους (Από-Έως). Συγκεκριμένα το σύστημα μπορεί να προσφέρει αναλύσεις, όπως:

 • Συνολικός χρόνος εργασίας ανά Υπάλληλο & Έργο.
 • Συνολικός χρόνος εργασίας ανά Υπάλληλο & κατηγορία Έργου.
 • Συνολικός χρόνος εργασίας ανά κατηγορία Υπαλλήλου & Έργο.
 • Συνολικός χρόνος εργασίας ανά κατηγορία Υπαλλήλου & κατηγορία Έργου.
 • Συνολικός χρόνος εργασίας ανά Τμήμα.
 • Συνολικός χρόνος εργασίας ανά κατηγορία Έργου.
 • Τελευταία εβδομάδα που έχει καταγραφεί χρόνος εργασίας συγκεκριμένου Υπαλλήλου ανά Έργο.
 • Αναλυτική κατανομή χρόνου εργασίας όλων των Υπαλλήλων ανά Έργο, Εβδομάδα
 • Πληροφόρηση του κάθε υπαλλήλου ξεχωριστά για το χρόνο που έχει συμπληρώσει στα έργα που συμμετέχει.

Παρατίθεται επίσης ο συνολικός χρόνος Εργασίας / Έργο και για όλα τα έργα. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων μπορούν να οδηγήσουν σε αξιόλογα συμπεράσματα ως προς την:

 • Παραγωγικότητα
 • Αποτελεσματικές δομές λειτουργίας
 • Αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού  

Ταυτόχρονα προσφέρουν ένα μοναδικό εργαλείο για την παρακολούθηση της τήρησης των προδιαγραφών σε έργα που έχει αναλάβει η επιχείρηση, ανακάλυψη κόστους 'χαμένου χρόνου', χρονοπρογραμματισμό, απόδοση χρόνου σε έργα όπου η αμοιβή της επιχείρησης εξαρτάται από αυτόν, παρακολούθηση εξωτερικών συνεργατών, και πολλές άλλες ιδιαίτερα χρήσιμες λειτουργίες.

 

Επειδή ο χρόνος είναι χρήμα... ChronoPort™